Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1   – Definities
Artikel 2   – Identiteit van Bootmodel.nl
Artikel 3   – Toepasselijkheid
Artikel 4   – Het aanbod
Artikel 5   – De overeenkomst
Artikel 6   – Herroepingsrecht
Artikel 7   – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8   – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9   – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Bootmodel.nl;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Bootmodel.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op
een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bootmodel.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Bootmodel.nl
gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Bootmodel.nl
Naam: Bootmodel.nl (onderdeel van Ten Anker vof)
Adres: Ommerweg 40, 7707 AW  Balkbrug
Telefoonnummer: + 31 (0) 6 28 61 70 32
E-mailadres: info@bootmodel.nl
KvK-nummer: 66247489
Btw-identificatienummer: NL856461386B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bootmodel.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bootmodel.nl en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De door Bootmodel.nl gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Daar het handgemaakte producten betreft zijn kleine afwijkingen mogelijk. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bootmodel.nl niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de levertermijn
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingendaarvoor nodig zijn;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de gedragscodes waaraan Bootmodel.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,bevestigt Bootmodel.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Bootmodel.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bootmodel.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Bootmodel.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Bootmodel.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bootmodel.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Bootmodel.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Bootmodel.nl waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Bootmodel.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. In het bijzonder worden hierbij de modellen genoemd die in een houten krat worden geleverd, deze modellen kunnen slechts retour als de originele bevestiging aan het krat nog in tact is en het krat niet is los gemaakt. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Bootmodel.nl retourneren.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Bootmodel.nl het bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Bootmodel.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten indien daarover met de consument voor levering overeenstemming is bereikt.
2.  Bij levering van producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (fabricage model in opdracht) heeft de consument na ondertekening van de opdrachtbevestiging, welke schriftelijk aan de consument wordt opgestuurd en door de consument ondertekend retour gezonden dient te worden, geen mogelijkheid meer de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Bootmodel.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Bootmodel.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Bootmodel.nl dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. Bootmodel.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst,de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid. Omdat het om handgemaakte modellen gaat zijn kleine afwijkingen t.o.v. de foto’s op de site niet uit te sluiten.
2. Een door Bootmodel.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Bootmodel.nl kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Bootmodel.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen binnen de op de website vermelde levertermijnen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan, binnen de levertermijn zoals vermeld op de website en zoals bevestigd aan de consument, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Bootmodel.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bootmodel.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Uiterlijk voor verzending zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Bootmodel.nl.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bootmodel.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Bootmodel.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Het is helaas niet uit te sluiten dat tijdens het transport kleine onderdelen los komen, dit valt buiten de garantie indien de onderdelen onzichtbaar terug te plaatsen zijn.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bootmodel.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Bootmodel.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bootmodel.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Bootmodel.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.